10: Evolusjonspsykologi

I kapittel 10 blir følgende læreplanmål dekket:

  • gjøre rede for sammenhengen mellom gener og menneskets muligheter og begrensninger
  • forklare hvordan evolusjonen kan endre det biologiske grunnlaget for tanker, følelser og atferd
  • gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling