1: Moderne psykologi

I kapittel 1 blir følgende læreplanmål dekket:

  • beskrive og forklare forskjellen på ulike retninger innenfor moderne psykologi
  • gjøre rede for psykologiens bruksområder idag
  • kunne innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Nettressurser