11: Livskvalitet

I kapittel 11 blir følgende læreplanmål dekket:

  • definere helse og reflektere over livskvalitet
  • forklare begrepet stress, hva som skaper stress, og hvordan en kan forebygge negative stressreaksjoner
  • reflektere over hvordan en kan redusere prestasjonsangst
  • gjøre rede for sammenheng mellom rus og psykisk helse
  • drøfte forhold som påvirker psykisk helse, særlig knyttet til ungdomskultur

Nettressurser