8: Læring, motivasjon og læringsstrategier

I kapittel 8 blir følgende læreplanmål dekket: 

  • definere læring og gjøre rede for ulike læringsteorier
  • drøfte sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring
  • drøfte hva som hemmer og fremmer læring
  • forklare ulike læringsstrategier og vise hvordan denne kunnskapen kan brukes i egen læring

Nettressurser