7: Hukommelse, intelligens og kreativitet

I kapittel 7 blir følgende læreplanmål dekket: 

  • beskrive fasene i hukommelsesprosessen og gjøre rede for hva hukommelse og glemsel har å si for læring
  • gjøre rede for begrepet intelligens og drøfte hvilken betydning intelligens har for læring
  • gjøre rede for begrepet kreativitet og gi eksempler på bruk av kreativitet i problemløsing